İŞ MÜKEMMELLİĞİ

Havaş’ta iş mükemmelliği, kurum kültürümüzü yansıtan, yönetim sistemlerimiz kapsamında sürekli iyileştirme ile hizmet verimliliğimizi arttıran, mutlu çalışan ve mutlu müşteri odağıyla yürüttüğümüz aktif iş modelimizdir.

Havaş olarak tüm faaliyetlerimizi “kararlı, yenilikçi ve güvenilir” bakış açısı ile yürütmekteyiz. Çalışma stratejilerimizi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında oluşturmaktayız.

Kararlılık

İşimizi her koşulda tutkuyla, özenle ve istikrarlı performans odağıyla yaparız.

Yenilikçilik

Yeni fikirlere açık bir şekilde, gelişen teknolojileri yakından takip ederek değişime hızlı uyumlanır ve değer yaratan çözümler geliştiririz.

Güvenilirlik

Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve diğer tüm paydaşlarımızla uzun vadeli ve güvene dayalı ilişkiler kurarız.

Çevreye Saygı

Çevresel sürdürülebilirlik hassasiyetiyle bu konudaki dönüşüm faaliyetlerine aktif olarak katılırız.

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

ENTEGRE YÖNETİM
SİSTEMİ
POLİTİKAMIZ

HAVAŞ; yer hizmetleri, geçici depolama (antrepo) ve yolcu taşımacılığı hizmetlerini sunduğu tüm alanlarda; kurumsal sorumluluğunun ifadesi olarak kabul ettiği “sürdürülebilir gelişimi” aşağıdaki taahhütlerle desteklemektedir.

KALİTE

Etkin hizmet ve en üst düzeyde müşteri memnuniyetini sağlamak için; müşteri beklentilerini tam olarak anlar, sürekli iyileştirme için gereken kaynakları sağlarız. Sürdürülebilir hizmet ve verimliliğin arttırılması için tüm çalışanların katılımını sağlayacak açık iletişim kanalları oluştururuz.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Müşterilerimizin taleplerini yerine getirirken açık, şeffaf, hızlı, güven verici ve müşteri odaklı olmayı taahhüt ederiz. Ele aldığımız her bir geri bildirimi sürekli gelişimimiz için ödül kabul eder; objektif, adil, dikkatli, gizlilik esasına dayanarak inceler ve çözüm sunarız. Müşteri memnuniyeti ilkesi üzerine kurulan müşteri odaklılığımıza paralel olarak; memnuniyetsizliklerin tekrarının önlenmesi için gerekli düzeltici & önleyici faaliyetleri gerçekleştirir, iş süreçlerimizi müşterilerimizin beklentilerini karşılayacak şekilde iyileştiririz.

ÇEVRE

Kirliliğin önlemesi prensibiyle atıklarımızı kaynakta ayrıştırarak ve geri dönüşümünü sağlayarak, çevresel etkilerimizi en aza indirir, sürekli iyileştirmeyi sağlarız. İlgili ulusal ve uluslararası yasal ve diğer gerekliliklere uyar, iyileştirme hedeflerimizi daima söz konusu gereklilikleri aşmak üzere belirleriz. Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da göz önüne alarak, en verimli şekilde kullandığımız doğal kaynakları korumak tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımızla ortak sorumluluğumuzdur.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

“Önce insan” ilkesiyle tasarladığımız hizmetlerimizde hedefimiz, iş sağlığı ve güvenliği performansımızı sürekli iyileştirmektir.
Ulusal iş sağlığı ve güvenliği mevzuatını ve üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşların uygulamalarını asgari uygulama standartları olarak kabul ederiz. İş kazası ve meslek hastalığına neden olacak riskleri belirleyip yöneterek; çalışanlar, müşteriler, taşeronlar, ziyaretçiler ve çevre için sağlıklı ve güvenli çalışma şartları oluştururuz. İş sağlığı ve güvenliği performansının sürekli ve kalıcı olarak geliştirilmesi tüm çalışanlarımızın temel sorumluluğudur.

GÜVENLİK

Ulusal ve uluslararası otoriteler tarafından öngörülen kural ve düzenlemelerin yanı sıra şirket prosedürlerimizi de dikkate alarak tüm operasyonlarının güvenliğini ve kontrolünü sağlamayı taahhüt ederiz. Etkin prosedürlerin uygulanmasını ve personelin eğitilmesini sağlamak, böylece büyük bir güvenlik olayı durumunda olayın en etkili şekilde kontrol edilmesini sağlarız. Güvenlik standartlarına ilişkin gereklilikleri Güvenlikten Sorumlu Yetkili Yöneticimizin sorumluluğu altında yürütürüz. Bununla birlikte, tüm istasyon ve departman yöneticilerimiz, kendi istasyonlarının ve departmanlarının güvenliğine ilişkin güvenlikle ilgili vakaları uygulamak, iyileştirmek ve raporlamaktan sorumlu tutarız. Tüm operasyonlarımızda aşağıdakileri taahhüt ederiz:
Operasyonel Güvenlik:
Tüm operasyonlarımızda çalışanların güvenliğini sağlamayı garanti ederiz. Bu amaçla, organizasyon genelinde çalışanların güvenlik görev ve sorumluluklarının yanı sıra uygulama hatlarını da net bir şekilde belirleyerek etkin bir Güvenlik Yönetim Sistemi (SeMS) uygularız.
Mevzuata Uygunluk:
Tüm faaliyetlerimizde güvenlik süreçlerinin yürürlükteki Ulusal ve Uluslararası Sivil Havacılık mevzuat ve standartlarına uygun olarak yürütülmesini sağlarız.
Sürekli İyileştirme:
Tüm güvenlik uygulamaları ve süreçlerini sürekli iyileştirme kapsamında ulusal ve uluslararası düzenlemeler ve standartlar ile sürekli bir ilişki sağlamak için gözden geçiririz.
Kaynak Temini:
Güvenlik Yönetim Sisteminin başarılı bir şekilde uygulanması için finansal, malzeme, ekipman, eğitim ve diğer gerekli tüm kaynakları sağlarız.
Güvenlik Kültürü:
Güvenliğin, temelden yukarıya ve yukarıdan aşağıya herkesin sorumluluğunda olduğunu biliriz ve güvenliği temel bir değer ve operasyonel süreçlerin önemli bir unsuru olarak görürüz. Çalışanlarımıza çeşitli araçlarla (Eğitim, bülten vb.) farkındalık kazandırırız.
Tehdit Değerlendirme ve Risk Yönetimi:
Güvenlik risklerini uygun şekilde yönetmek amacıyla operasyonel güvenlik tehditlerini belirleyip değerlendirir ve azaltılmasını sağlarız
Güvenlik Eğitimi:
Güvenlik fonksiyonlarını yerine getiren çalışanlarımızın ve alt yüklenici çalışanlarımızın niteliklerinin ve eğitimlerinin yürürlükteki ulusal, uluslararası ve HAVAŞ yönetmelik ve standartlarımızın gerekliliklerine uygun olmasını sağlar ve zorunlu kılarız.
Olay Raporlama Sistemi:
Operasyonel güvenlik kültürümüzde adil kültür yaklaşımımız kapsamında; performansımızı etkileyebilecek raporlamaların (yasadışı olaylar, kasıtlı davranışlar ya da prosedürlere uyulmaması dışında) hiçbir durumda cezalandırma amacıyla kullanılmayacağını taahhüt eder, hizmetlerimizin güvenli bir şekilde yürütülebilmesi için gereken tarafsız ve şeffaf iletişim kültürünü koşulsuz olarak destekleriz.
Performans İzleme:
Güvenlik hedeflerimiz Üst Yönetim ile belirler ve bu hedeflere ulaşmak için güvenlik performans standartları belirler, izler ve gerekirse aksiyonlar alırız.

HAVAŞ; yer hizmetleri, geçici depolama (antrepo) ve yolcu taşımacılığı hizmetlerini sunduğu tüm alanlarda; kurumsal sorumluluğunun ifadesi olarak kabul ettiği “sürdürülebilir gelişimi” aşağıdaki taahhütlerle desteklemektedir.

Etkin hizmet ve en üst düzeyde müşteri memnuniyetini sağlamak için; müşteri beklentilerini tam olarak anlar, sürekli iyileştirme için gereken kaynakları sağlarız. Sürdürülebilir hizmet ve verimliliğin arttırılması için tüm çalışanların katılımını sağlayacak açık iletişim kanalları oluştururuz.

Müşterilerimizin taleplerini yerine getirirken açık, şeffaf, hızlı, güven verici ve müşteri odaklı olmayı taahhüt ederiz. Ele aldığımız her bir geri bildirimi sürekli gelişimimiz için ödül kabul eder; objektif, adil, dikkatli, gizlilik esasına dayanarak inceler ve çözüm sunarız. Müşteri memnuniyeti ilkesi üzerine kurulan müşteri odaklılığımıza paralel olarak; memnuniyetsizliklerin tekrarının önlenmesi için gerekli düzeltici & önleyici faaliyetleri gerçekleştirir, iş süreçlerimizi müşterilerimizin beklentilerini karşılayacak şekilde iyileştiririz.

Kirliliğin önlemesi prensibiyle atıklarımızı kaynakta ayrıştırarak ve geri dönüşümünü sağlayarak, çevresel etkilerimizi en aza indirir, sürekli iyileştirmeyi sağlarız. İlgili ulusal ve uluslararası yasal ve diğer gerekliliklere uyar, iyileştirme hedeflerimizi daima söz konusu gereklilikleri aşmak üzere belirleriz. Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da göz önüne alarak, en verimli şekilde kullandığımız doğal kaynakları korumak tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımızla ortak sorumluluğumuzdur.

“Önce insan” ilkesiyle tasarladığımız hizmetlerimizde hedefimiz, iş sağlığı ve güvenliği performansımızı sürekli iyileştirmektir.
Ulusal iş sağlığı ve güvenliği mevzuatını ve üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşların uygulamalarını asgari uygulama standartları olarak kabul ederiz. İş kazası ve meslek hastalığına neden olacak riskleri belirleyip yöneterek; çalışanlar, müşteriler, taşeronlar, ziyaretçiler ve çevre için sağlıklı ve güvenli çalışma şartları oluştururuz. İş sağlığı ve güvenliği performansının sürekli ve kalıcı olarak geliştirilmesi tüm çalışanlarımızın temel sorumluluğudur.

Ulusal ve uluslararası otoriteler tarafından öngörülen kural ve düzenlemelerin yanı sıra şirket prosedürlerimizi de dikkate alarak tüm operasyonlarının güvenliğini ve kontrolünü sağlamayı taahhüt ederiz. Etkin prosedürlerin uygulanmasını ve personelin eğitilmesini sağlamak, böylece büyük bir güvenlik olayı durumunda olayın en etkili şekilde kontrol edilmesini sağlarız. Güvenlik standartlarına ilişkin gereklilikleri Güvenlikten Sorumlu Yetkili Yöneticimizin sorumluluğu altında yürütürüz. Bununla birlikte, tüm istasyon ve departman yöneticilerimiz, kendi istasyonlarının ve departmanlarının güvenliğine ilişkin güvenlikle ilgili vakaları uygulamak, iyileştirmek ve raporlamaktan sorumlu tutarız. Tüm operasyonlarımızda aşağıdakileri taahhüt ederiz:
Operasyonel Güvenlik:
Tüm operasyonlarımızda çalışanların güvenliğini sağlamayı garanti ederiz. Bu amaçla, organizasyon genelinde çalışanların güvenlik görev ve sorumluluklarının yanı sıra uygulama hatlarını da net bir şekilde belirleyerek etkin bir Güvenlik Yönetim Sistemi (SeMS) uygularız.
Mevzuata Uygunluk:
Tüm faaliyetlerimizde güvenlik süreçlerinin yürürlükteki Ulusal ve Uluslararası Sivil Havacılık mevzuat ve standartlarına uygun olarak yürütülmesini sağlarız.
Sürekli İyileştirme:
Tüm güvenlik uygulamaları ve süreçlerini sürekli iyileştirme kapsamında ulusal ve uluslararası düzenlemeler ve standartlar ile sürekli bir ilişki sağlamak için gözden geçiririz.
Kaynak Temini:
Güvenlik Yönetim Sisteminin başarılı bir şekilde uygulanması için finansal, malzeme, ekipman, eğitim ve diğer gerekli tüm kaynakları sağlarız.
Güvenlik Kültürü:
Güvenliğin, temelden yukarıya ve yukarıdan aşağıya herkesin sorumluluğunda olduğunu biliriz ve güvenliği temel bir değer ve operasyonel süreçlerin önemli bir unsuru olarak görürüz. Çalışanlarımıza çeşitli araçlarla (Eğitim, bülten vb.) farkındalık kazandırırız.
Tehdit Değerlendirme ve Risk Yönetimi:
Güvenlik risklerini uygun şekilde yönetmek amacıyla operasyonel güvenlik tehditlerini belirleyip değerlendirir ve azaltılmasını sağlarız
Güvenlik Eğitimi:
Güvenlik fonksiyonlarını yerine getiren çalışanlarımızın ve alt yüklenici çalışanlarımızın niteliklerinin ve eğitimlerinin yürürlükteki ulusal, uluslararası ve HAVAŞ yönetmelik ve standartlarımızın gerekliliklerine uygun olmasını sağlar ve zorunlu kılarız.
Olay Raporlama Sistemi:
Operasyonel güvenlik kültürümüzde adil kültür yaklaşımımız kapsamında; performansımızı etkileyebilecek raporlamaların (yasadışı olaylar, kasıtlı davranışlar ya da prosedürlere uyulmaması dışında) hiçbir durumda cezalandırma amacıyla kullanılmayacağını taahhüt eder, hizmetlerimizin güvenli bir şekilde yürütülebilmesi için gereken tarafsız ve şeffaf iletişim kültürünü koşulsuz olarak destekleriz.
Performans İzleme:
Güvenlik hedeflerimiz Üst Yönetim ile belirler ve bu hedeflere ulaşmak için güvenlik performans standartları belirler, izler ve gerekirse aksiyonlar alırız.

EMNİYET POLİTİKAMIZ

Emniyet Yönetim Sisteminin ancak tüm çalışanların katılımıyla elde edilebileceğine inanıyoruz. Tüm yönetim kademelerimiz ve tüm çalışanlarımız en üst düzey emniyet performansının sağlanmasından sorumludur. Faaliyet gösterdiğimiz her alanda operasyonel emniyet seviyesinin sürekli iyileştirilmesini ve gerekli kaynak teminini taahhüt eder ve emniyet hedeflerimizi ve standartlarımızı belirleriz.Taahhütlerimiz:

Emniyetli uygulamaları teşvik eden, etkili emniyet raporlamasını ve iletişimini destekleyen tüm uygun kaynakların sağlanmasıyla emniyet yönetimini destekleriz.

Emniyet yönetimini tüm yöneticilerin ve çalışanların birincil sorumluluğu olarak görürüz.

Yöneticiler ve çalışanlar da dahil olmak üzere tüm personel için, kuruluşun emniyet performansının ve emniyet yönetim sisteminin performansının sağlanmasına yönelik sorumluluklarını açıkça tanımlarız.

Tüm riskleri, sonucu bütünsel olarak sunabilecek, karar vermeyi destekleyecek ve riskleri etkili bir şekilde azaltmak için gereken kaynakları dağıtabilecek şekilde bir arada gören tehlike tanımlama ve risk yönetimi sürdürürüz.

Operasyonel emniyette adil kültür yaklaşımımız kapsamında; performansımızı etkileyebilecek raporlamaların (yasadışı olaylar, kasıtlı davranışlar ya da prosedürlere uyulmaması dışında) hiçbir durumda cezalandırma amacıyla kullanılmayacağını taahhüt eder ve hizmetlerimizin emniyetli bir şekilde yürütülebilmesi için gereken tarafsız ve şeffaf iletişim kültürünü koşulsuz olarak destekleriz.

Ulusal ve uluslararası gerekliliklere ve standartlara uyum gösteririz.

Emniyet yönetim stratejilerini geliştirecek ve uygulayacak eğitimli, yetkin insan kaynağını oluşturmak ve tüm çalışanlarımızın mesleki eğitimlerinin yanı sıra, emniyet konularında da yeterli olmalarını sağlayacak eğitimler için gereken kaynağı sağlarız.

İnsan Faktörü İlkelerinin operasyonel uygulamalara etkin bir şekilde uygulanmasını sağlarız.

Emniyet politikası ve hedeflerine karşı gerçekçi emniyet performansı göstergeleri ve emniyet performansı hedefleri kullanarak emniyet performansımızı oluşturur ve ölçeriz.

Operasyonlarımızı desteklemek için dışarıdan tedarik ettiğimiz sistem ve hizmetlerin emniyet performansı standartlarımıza uygun olmasını sağlarız.

Acil Durum Müdahale Planımızın koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için prosedürler yayınlar, sorumluluklar atar ve gerekli yetki ve ekipmanı sağlarız.

Yeni teknolojilerin, yenilikçi çözümlerin ve işletme konseptlerinin emniyet yönetim sistemine emniyetli bir şekilde entegre edilmesini teşvik ederiz ve bu tür yeni teknolojilerin ve çözümlerin entegrasyonunu kolaylaştırırız.

Emniyet performansımızı sürekli olarak iyileştiririz.

Emniyet Yönetim Sisteminin ancak tüm çalışanların katılımıyla elde edilebileceğine inanıyoruz. Tüm yönetim kademelerimiz ve tüm çalışanlarımız en üst düzey emniyet performansının sağlanmasından sorumludur. Faaliyet gösterdiğimiz her alanda operasyonel emniyet seviyesinin sürekli iyileştirilmesini ve gerekli kaynak teminini taahhüt eder ve emniyet hedeflerimizi ve standartlarımızı belirleriz.Taahhütlerimiz:

Emniyetli uygulamaları teşvik eden, etkili emniyet raporlamasını ve iletişimini destekleyen tüm uygun kaynakların sağlanmasıyla emniyet yönetimini destekleriz.

Emniyet yönetimini tüm yöneticilerin ve çalışanların birincil sorumluluğu olarak görürüz.

Yöneticiler ve çalışanlar da dahil olmak üzere tüm personel için, kuruluşun emniyet performansının ve emniyet yönetim sisteminin performansının sağlanmasına yönelik sorumluluklarını açıkça tanımlarız.

Tüm riskleri, sonucu bütünsel olarak sunabilecek, karar vermeyi destekleyecek ve riskleri etkili bir şekilde azaltmak için gereken kaynakları dağıtabilecek şekilde bir arada gören tehlike tanımlama ve risk yönetimi sürdürürüz.

Operasyonel emniyette adil kültür yaklaşımımız kapsamında; performansımızı etkileyebilecek raporlamaların (yasadışı olaylar, kasıtlı davranışlar ya da prosedürlere uyulmaması dışında) hiçbir durumda cezalandırma amacıyla kullanılmayacağını taahhüt eder ve hizmetlerimizin emniyetli bir şekilde yürütülebilmesi için gereken tarafsız ve şeffaf iletişim kültürünü koşulsuz olarak destekleriz.

Ulusal ve uluslararası gerekliliklere ve standartlara uyum gösteririz.

Emniyet yönetim stratejilerini geliştirecek ve uygulayacak eğitimli, yetkin insan kaynağını oluşturmak ve tüm çalışanlarımızın mesleki eğitimlerinin yanı sıra, emniyet konularında da yeterli olmalarını sağlayacak eğitimler için gereken kaynağı sağlarız.

İnsan Faktörü İlkelerinin operasyonel uygulamalara etkin bir şekilde uygulanmasını sağlarız.

Emniyet politikası ve hedeflerine karşı gerçekçi emniyet performansı göstergeleri ve emniyet performansı hedefleri kullanarak emniyet performansımızı oluşturur ve ölçeriz.

Operasyonlarımızı desteklemek için dışarıdan tedarik ettiğimiz sistem ve hizmetlerin emniyet performansı standartlarımıza uygun olmasını sağlarız.

Acil Durum Müdahale Planımızın koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için prosedürler yayınlar, sorumluluklar atar ve gerekli yetki ve ekipmanı sağlarız.

Yeni teknolojilerin, yenilikçi çözümlerin ve işletme konseptlerinin emniyet yönetim sistemine emniyetli bir şekilde entegre edilmesini teşvik ederiz ve bu tür yeni teknolojilerin ve çözümlerin entegrasyonunu kolaylaştırırız.

Emniyet performansımızı sürekli olarak iyileştiririz.

Engelsiz Havalimanı

ENGELSİZ
HAVALİMANI

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Engelsiz Havaalanı projesi kapsamında, havaalanlarının herkes için “ulaşılabilir” olması amaçlanmaktadır.

DUYURU

Sayın Yolcularımız

Engelli yolcularımıza daha iyi hizmet verebilmemiz için uçak biletinizi alırken, lütfen ihtiyacınız olan yardımcı ekipmanı bildirmeyi unutmayınız.

Sertifikalar

SERTİFİKALAR

“ Yeşil Kuruluş” Sertifikalar

“ YEŞİL KURULUŞ ” SERTİFİKALARI

Merhaba, size nasıl<br> yardımcı olabilirim?